Podmínky služby

Pravidla a podmínky
Vítejte na Reklama-marketing.cz!

Tyto obchodní podmínky uvádějí pravidla a předpisy pro používání webových stránek Reklama-marketing.cz umístěných na adrese https://reklama-marketing.cz.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání Reklama-marketing.cz, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která se přihlásí na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi tím nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, v souladu s a řídí se platným právem Nizozemska. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velká písmena a/nebo on/ona nebo oni jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a proto se na ně vztahují. Naše podmínky byly vytvořeny pomocí generátoru podmínek.

Soubory cookie
Využíváme cookies. Vstupem na Reklama-marketing.cz souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů webu Reklama-marketing.cz.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat podrobnosti o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie k tomu, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily tak lidem návštěvu našich webových stránek. Někteří z našich přidružených/reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence
Není-li uvedeno jinak, Reklama-marketing.cz a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na Reklama-marketing.cz. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat z Reklama-marketing.cz pro svou osobní potřebu s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

Znovu jinde publikovat materiál z Reklama-marketing.cz
Prodávejte, půjčovat nebo podlicencovat materiál od Reklama-marketing.cz
Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z Reklama-marketing.cz
Redistribuovat obsah z Reklama-marketing.cz
Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy.

Části tohoto webu nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Reklama-marketing.cz nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory Reklama-marketing.cz, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese Reklama-marketing.cz odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentáře na tomto webu.

Reklama-marketing.cz si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit jakékoli Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který by narušoval soukromí
Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci podnikání nebo zvyků nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.
Tímto udělujete reklamě-marketing.cz nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravě a opravňujete ostatní k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich Komentářů v jakékoli a jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hyperlinking na náš obsah
Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

Vládní agentury;
Vyhledávače;
Zpravodajské organizace;
Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených společností; a
Celosystémové akreditované podniky s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí odkazovat na naši webovou stránku.
Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací

www.SdilenaMapa.cz

Sdílená mapa